Projekt ProGuard2019-09-06T14:33:30+00:00

Projekt ProGuard

Posljednjih 10 godina bilježi se značajan interes i broj projekata usmjerenih na unapređenje skrbništva za djecu bez pratnje unutar nacionalnog sustava većine europskih zemalja. Nidos je 2009. projektom pokrenuo europsku mrežu ustanova skrbništva (ENGI). Međutim, na operativnoj razini je bilo vidljivo kako je sustav skrbništva još uvijek nedovoljno razvijen te su prisutne velike razlike između postojećih nacionalnih sustava. Platforma ENGI nikada nije u potpunosti prerasla u službenu europsku mrežu s članovima iz većine europskih država članica, koja bi poticala razvoj skrbništva i predstavljajala svoje interese na europskoj razini. No, u posljednjih nekoliko godina, ipak je vidljiv napredak u području skrbništva kroz zastupljenost detaljnijih definicija skrbništva u europskom zakonodavstvu, kao i kroz sve češća istraživanja na ovu temu.

Također, snažan iskorak ogleda se u objavljivanju Priručnika o skrbništvu nad djecom lišenom roditeljske skrbi, koji je objavila Agencija za temeljna prava (FRA).

U odnosu na situaciju u 2009. godini, mnoge su zemlje od tada razvile svoje sustave skrbništva, stvarajući čvršću osnovu za suradnju, razmjenu i razvoj. Povećani broj djece bez pratnje koja se prijavljuju za zaštitu u Europi stvorio je još veći osjećaj hitnosti u radu sa specijaliziranim i profesionalnim organizacijama za skrbništvo. Stoga su aktualne okolnosti pogodne za sljedeći korak razvoja Europske mreže ustanova za skrbništvo. Da bi se podržao ovaj razvoj organizacija skrbništva, u državama članicama postoji potreba za utvrđivanjem i sustavnom razmjenom najboljih praksi, ali i za osposobljavanjem stručnjaka, kako bi se osigurao pristup koji se fokusira na dijete i na prava djeteta.

Projekt je utemeljen na sljedećim pretpostavkama, koje proizlaze iz općih prava i odredbi, istraživanjem i praktičnim iskustvom partnera na projektu:

 • zaštita i provedba dječjih prava za djecu bez pratnje u Europi zahtijeva profesionalne organizacije za skrbništvo sa specijaliziranim znanjem i mrežama
 • na raspolaganju je puno znanja i stručnosti, ali ne postoji sustavni način na koji se dijele uvidi i najbolje prakse, mnoge organizacije se brinu za sebe
 • skrbnicima je potreban lak i strukturiran pristup informacijama, metodologijama i najboljim praksama
 • razvoj alata na europskoj razini logičan je sljedeći korak
 • rad na zajedničkim standardima za definiranje profesionalnih organizacija za skrbništvo bit će od velike pomoći u radu na kvalitetnom i održivom skrbništvu.

Projekt je usmjeren na dvije razine: razina svakodnevne prakse i razina.

Očekivani rezultati:

 • prikupiti i širiti praktična znanja o skrbništvu za određenu ciljnu skupinu djece bez pratnje i odvojene djece
 • poboljšati profesionalno skrbništvo za djecu bez pratnje i odvojenu djecu u državama članicama
 • utjecati na nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku u državama članicama u vezi profesionalnog skrbništva za djecu bez pratnje i odvojene djece
 • osnažiti ENGI mrežu daljnjim dogovorima za buduću suradnju
 • razviti pilot sustav akreditacije, uključujući nekoliko kriterija prema kojima bi se rad skrbnika i sustavi skrbništva mogli vrednovati.

Opći cilj projekta

Poboljšati kvalitetu skrbništva i nastojati se usmjeriti na standardizirani pristup skrbništvu za djecu bez pratnje, kroz osiguranje alata i standarda koji će pružiti podršku stručnjacima u direktnom, svakodnevnom radu.

Nositelj projekta

Nidos – organizacija s dugogodišnjim iskustvom skrbi o djeci bez pratnje te je od strane nizozemske vlade jedina akreditirana skrbnička organizacija u Nizozemskoj, koja osigurava cjelovitu zaštitu i podršku djeci bez pratnje od strane profesionalnih skrbnika i brojnih udomiteljskih obitelji (preko 1500 obitelji registriranih za smještaj djece bez pratnje; broj djece bez pratnje u Nizozemskoj se kreće oko 6000 godišnje).

Podrška i suradnja

 • Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
 • METAdrasi (Grčka)
 • Danski crveni križ (Danska)
 • Jugendhilfe Süd-Niedersachsen (Njemačka)
 • Orphans court  Latvia (Latvia)
 • Amici dei Bambini (Italija)
 • Child Circle (Belgija)
 • Nacionalni institut za zdravlje i dobrobit (Finska)
 • Missing Children Europe
 • Vijeće država baltičkih zemalja

Trajanje projekta

listopad 2017. – rujan 2019. godine

Ključne aktivnosti projekta

Analiza dostupnih informacija i dokumentacije (desk research)

vezanih uz same skrbnike za djecu bez pratnje, ali uz sustav skrbništva za djecu bez pratnje u pojedinoj partnerskoj zemlji;

Za potrebe desk analize kreiran je alat za mapiranje karakteristika djelovanja skrbnika i sustava skrbništva u pojedinoj zemlji te su provedeni razgovori sa stručnjacima i samom djecom bez pratnje o kvaliteti skrbništva u nacionalnom sustavu.

Informacije dobivene analizom sistematizirane su u Izvještaju o skrbništvu u partnerskoj zemlji te kroz izradu Izvještaja s preporukama (Recommendation report)

PRIRUČNIK ZA SKRBNIKE

Partnerske organizacije u projektu sudjelovale su u izradi priručnika na engleskom jeziku https://guardianstoolkit.eu/,

koji je preveden na hrvatski jezik https://guardianstoolkit.eu/kr/

Trening trenera

u Briselu je 13.-14.3.2019. održan dvodnevni trening, koje su vodile stručnjakinje Nidosa za 20-ak sudionika, a sudjelovali su i Branko Orišković (Hrvatski Crveni križ) i Dubravka Marušić (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Fokus treninga je na diseminaciji i edukaciji skrbnika o primjeni Priručnika, kao jednog od temeljnih alata u njihovom radu, koji im daje jasne smjernice i objedinjene informacije.

Sastanak ključnih dionika na temu „Unapređenje sustava skrbništva za djecu bez pratnje“ – održan je u Briselu od 14.-15.3.2019.

Na sastanku je sudjelovalo 60-ak predstavnika zemalja projektnih partnera i članica EU-a Vijeća država Baltičkog mora (EU-members of the Council of the Baltic Sea States), na razini vlada i donositelja politika. Iz Republike Hrvatske pozivu su se odazvale pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ispred Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, kao partnerske organizacije projekta, koordinatorica projekta Dubravka Marušić održala je izlaganje te prezentirala ulogu CNZD u području zaštite prava djece bez pratnje u RH.

 Pilot Accreditation System (PAS) – Izrada sustava akreditacije/evaluacije skrbničke zaštite i sustava skrbništva u pojedinoj zemlji

U Europi raste svijest i usmjerenost na potrebu za snažnim nacionalnim sustavima skrbništva djece bez pratnje i razdvojene djece iz trećih zemalja. Također raste svijest o potrebi poboljšanja prekogranične suradnje u slučajevima djece od interesa za više od jedne zemlje (npr. u slučajevima spajanja obitelji ili u slučajevima trgovanja ljudima).

EU trenutačno financira uspostavu Europske mreže za skrbništvo (EGN), između ostalog, kako bi se osigurala razmjena prakse i iskustva između nacionalnih sustava. Brojni rezultati projekta ProGuard također će pridonijeti poboljšanju skrbništva u Europi. Osim priručnika koji će pružati podršku skrbnicima u njihovoj svakodnevnoj praksi i preporukama o stanju skrbništva u partnerskim zemljama, ProGuard također osigurava razvoj pilot sustava akreditacije za sustave skrbništva.

Prema planiranim aktivnostima u projektu ProGuard – temeljem brojnih kriterija procjene sustava skrbništva i skrbničke prakse, pomoću pilot sustava akreditacije (dalje: PAS), predviđena je probna procjena u zemljama koje sudjeluju u projektu. Rezultat pilot projekta bit će koristan za zemlje sudionice i za sam sustav, jer će istaknuti ono što treba prilagoditi i kako. Pilot-sustav će ostati sredstvo za korištenje ENGI-a u daljnjim projektima. To bi također moglo biti korisno za FRA i EK pri ocjenjivanju sustava skrbništva u Europi. Standardi Pilot sustava akreditacije bit će logično izvedeni iz alata i preporuka, ali će se također povezati s Konvencijom o pravima djeteta i 10 načela za zaštitu djece.

Nije predviđeno da će ProGuard uspostaviti / identificirati europsko akreditacijsko tijelo koje će prosuditi jesu li nacionalni sustavi skrbništva u skladu s određenim standardima.

Cilj ProGuarda je kreiranje pilot alata za korist nacionalnih sustava skrbništva. Kroz ovaj alat, nacionalni sustavi skrbništva moći će sami procijeniti kako sustav ispunjava uobičajene i transparentno definirane opće europske standarde, ponajprije u svrhu pomaganja u prepoznavanju prednosti i slabosti sustava. Može pomoći državama članicama da procijene jesu li potrebni dodatni elementi sustava ili operativne mjere kako bi se u potpunosti ispunili opći europski standardi. Kroz taj proces države članice mogu razmisliti o tome kako ispunjavaju standarde, gdje mogu poboljšati svoje sustave i kako njihovi sustavi mogu doprinijeti razmjeni i promicanju dobre prakse na europskoj razini.

DISEMINACIJA rezultata projekta:

 • Prilagođavanje materijala različitim kanalima koji se koriste,
 • Rezultati se putem interneta i pojedinačno adresiraju na 300 dionika na različitim razinama
 • Rezultati se putem interneta i pojedinačno adresiraju na 300 dionika na različitim razinama
 • Diseminacija na nacionalnom nivou
 • Završna konferencija 100 sudionika: predviđena krajem rujna 2019., s ciljem diskusije o rezultatima i budućoj suradnji unutar ENGI-a.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE