Europski dokumenti2018-09-26T09:05:59+00:00

Europski dokumenti

  1. Europski pakt o imigraciji i azilu,

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013440%202008%20INIT

  1. Europski migracijski program,

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_hr.htm

  1. DUBLINSKA UREDBA https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_hr.pdf
  2. Rezolucija Europskog parlamenta o položaju maloljetnika bez pratnje u EU (2012/2263(ini))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1303009&t=d&l=en

  1. Komunikacija komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju provedbe prioritetnih mjera u okviru Europskog migracijskog programa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0085
  2. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

  1. Europska socijalna povelja http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf93
  2. Europska konvencija o državljanstvu http://www.minoritycentre.org/sites/default/files/166-evropska-konvencija-drzavljanstvo.pdf
  3. Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

http://www.dijete.hr/joomdocs/098_Zakon%20o%20potvrdjivanju%20Eur.%20konvencije%20o%20ostvarivanju%20djecjih%20prava.pdf

  1. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1d1
  2. Deklaracija o ljudskim pravima pojedinca koji nisu državljani države u kojoj žive http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r144.htm
  3. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/05bosniak/BRacialdiscrimination.pdf
  4. Strategija Vijeća Europe za prava djeteta, 2016.-2021., Vijeća Europe, ožujak 2016.

http://www.dijete.hr/websites/dijete.hr/attachments/2428_StrategijaVEza%20prava%20djece%202016-2021_prijevod_RADNO-tisak.pdf

Glavni postojeći pravni instrumenti EU su sljedeći:

 • Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke;
 • Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke;
 • Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te odluke Vijeća 2007/435/EZ;
 • Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama;
 • Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (Uredba (EU) br. 603/2013 počet će se primjenjivati dvije godine nakon stupanja na snagu, a njome će se prethodna Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 i provedbena Uredba koja se na nju odnosi (EZ) br. 407/2002 staviti izvan snage);
 • Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (Direktivom 2013/33/EU Direktiva Vijeća 2003/9/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 21. srpnja 2015.);
 • Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (Direktivom 2005/32/EU Direktiva Vijeća 2005/85/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 21. srpnja 2015.);
 • Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (Direktivom 2011/95/EU Direktiva Vijeća 2004/83/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 21. prosinca 2013.). Odredbama te direktive predviđa se i niz prava u vezi sa zaštitom od protjerivanja, dozvolama boravka, putnim ispravama, pristupom zaposlenju, socijalnoj sigurnosti, zdravstvenoj skrbi, pristupom smještaju, pristupom objektima za integraciju te posebne odredbe za djecu i ranjive osobe. Minimalni standardi u prethodnoj su direktivi bili u određenoj mjeri nejasni, što je dovelo do razlika u nacionalnom zakonodavstvu i praksi u vezi s azilom. Vjerojatnost da će osoba dobiti međunarodnu zaštitu mogla se znatno razlikovati ovisno o državi članici koja je obrađivala zahtjev za azil. Između ostalog osigurava se da se u većoj mjeri uzimaju u obzir najbolji interesi djeteta i vidovi ocjenjivanja zahtjeva za azil povezani sa spolom te provedba pravila o sadržaju međunarodne zaštite.
 • Uredba (EZ) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil;
 • Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom;
 • Direktiva Vijeća 2001/55/EZ od 20. srpnja 2001. o minimalnim standardima za dodjelu privremene zaštite u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba te o mjerama za promicanje uravnoteženih napora država članica pri prihvatu i snošenju posljedica prihvata tih osoba.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE