Međunarodni dokumenti2018-09-26T09:01:33+00:00

Međunarodni dokumenti

  1. Opća deklaracija o ljudskim pravima, 10. prosinca 1948., http://www.pariter.hr/wp-content/uploads/2014/10/opca_deklaracija_o_ljudskim-pravima.pdf
  2. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 16. prosinca 1966.,

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/UN%20konvencije/Medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima_HR.pdf

 1. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 16.prosinca 1966., http://www.pariter.hr/wp-content/uploads/2014/10/medjunarodni_pakt_o_gospodarskim_socijalnim_i_kulturnim-pravima.pdf
 2. Konvencija o statusu izbjeglica, 28. srpnja 1951., http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47135f802
 3. Protokol o statusu izbjeglica iz 1967.http://www.azil.com.hr/dokumenti/Clanci/protokol1967_1.pdf
  1. UN Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka, 10. prosinca 1984.

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/05bosniak/BConAgainstTorture.pdf

 1. Konvencija o smanjenju osoba bez državljanstva
 1. Konvencija UN o pravnom položaju osoba bez državljanstva, http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?SOPI=NNFJM1959B9A96
 1. Konvencija o pravima djeteta, http://www.dijete.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=107
  1. Neobvezujući /fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

 1. Opći komentar br. 6 o tretmanu djece bez pratnje izvan država podrijetlahttp://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
 1. Opći komentar br. 14 iz 2013.godine: General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1).http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
 2. Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih migranata i članova njihovih obitelji http://www.mhrr.gov.ba/pdf/convention%20migrant%20workers%20bos.pdf
 3. Konvencija protiv transnacionalnog organiziranog kriminala,

Protokol o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima posebno ženama i djecom i

Protokol o zabrani krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakomhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_11_14_162.html

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE